Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Provision of Development, Specialised Services, Technology Solutions, Support Se...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/10/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/01/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
4. SSF7 Financial offer
Άνευ αντικειμένου
Πρόσκληση
25/10/2021
English (en)