Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Crowdsourcing: engaging communities effectively in food and feed risk assessment...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/10/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/01/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Draft Contract
Άνευ αντικειμένου
Σχέδιο σύμβασης
09/10/2015
English (en)