Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
15.CAT.OP.124 - Course correction fuse integration with artillery systems in the...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/10/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/11/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Technical Specifications
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
14/10/2015
English (en)