Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Horizon Europe Project: Implementation of the Aerodrome ‘Triple One’ Concept
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/02/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/05/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
EASA.2021.HVP.30_Annexes
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
03/02/2022
English (en)