Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Study on the economic benefits of marine protected areas.
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/12/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/03/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Στοιχεία εγγράφου
Annex 4 - Technical tender form
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
03/12/2015
English (en)