Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
European Resource Efficiency Excellence Centre.
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/12/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex 7 - Model of letter of intent for subcontractor
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
08/12/2015
English (en)