Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Mission Implementation Platform for Mission ‘A Soil Deal for Europe’
Αναθέτουσα αρχή:
Research Executive Agency (REA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/07/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/09/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Draft contrat REA2022OP0001
Draft contract
Άνευ αντικειμένου
Σχέδιο σύμβασης
15/07/2022
English (en)