Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Framework contract concerning the supply of plumbing-and-heating equipment and m...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/02/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/03/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
4.5 Allegato V
Allegato V
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
12/02/2016
italiano (it)