Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Mobile communications.
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/02/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/03/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Invitation to tender AO 499
Άνευ αντικειμένου
Πρόσκληση
17/02/2016
English (en)