Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Important! La date limite de soumission des offres est postposée au 02/05/2016, 17h30. La date d'ouverture des offres étant postposée au 11/05/2016, 10h00. Les soumissionnaires ayant déjà soumis une offre peuvent s'ils l'estiment nécessaire en raison des informations complémentaires publiées, soit envoyer un corrigendum à leur offre, soit envoyer une nouvelle offre endéans le nouveau délai de soumission des offres.
Τίτλος:
Fourniture avec ou sans assemblage de mobilier pour locaux à l'usage de crèches,...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/02/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/05/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Questions/Answers Series 4
Άνευ αντικειμένου
Λοιπά
22/03/2016
English (en) français (fr) Nederlands (nl)