Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

The deadline for submission has been extended to 08/08/2016. The opening session will take place on 15/08/2016.
Τίτλος:
Developing a European HIV and STI testing directory across EU/EEA Member States.
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/06/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/08/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
3. OJ_2016_OCS_7821_01_Financial proposal
Άνευ αντικειμένου
Price schedule
10/06/2016
English (en)