Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AO 10650 ‘Provision of IT services related to the Documentum platform’
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/05/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/07/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
34 AO_10650_Specifications_Annex11_corrected.docx
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
17/06/2016
English (en)