Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Study on the future of manufacturing - policy developments and practices of appr...
Αναθέτουσα αρχή:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/06/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/08/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
150009/4055 Part B Tender Specifications
Tender Specification
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
17/06/2016
English (en)