Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Interim staffing services.
Αναθέτουσα αρχή:
EUROJUST
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/06/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/08/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Draft Contract
Draft Contract
Άνευ αντικειμένου
Σχέδιο σύμβασης
20/06/2016
English (en)