Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
16.CAT.OP.89: Service framework contract for the provision of bridging exercises...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/08/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
16.CAT.OP.89 Invitation letter
Άνευ αντικειμένου
Πρόσκληση
08/07/2016
English (en)