Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Entretien en garantie totale, dépannage et réparation des installations de netto...
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/09/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/10/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex II - Draft Contract
Άνευ αντικειμένου
Σχέδιο σύμβασης
26/08/2016
English (en) français (fr) Nederlands (nl)