Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
External quality assessment of molecular typing of Salmonella, STEC/VTEC and Lis...
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/09/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/10/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
5. Annex II - Declaration_honour
Άνευ αντικειμένου
Υπεύθυνη δήλωση
02/09/2016
English (en)