Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Media monitoring services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/03/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/05/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Model offer
Άνευ αντικειμένου
Λοιπά
15/03/2017
English (en)