Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Exploitation du service de restauration de la Cour des comptes européenne.
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/03/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/11/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annexe I - Contrôles qualités et pénalités
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
17/03/2017
français (fr)