Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Study on sustainable and resilient supply of medical radioisotopes in the EU.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/04/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/05/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
1. Invitation to Tender
Άνευ αντικειμένου
Πρόσκληση
06/04/2017
English (en)