Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Leadership and executive masterclass programmes.
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/04/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/06/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex 2 Declaration on honour
Άνευ αντικειμένου
Υπεύθυνη δήλωση
24/04/2017
English (en)