Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Supply and installation of a Raman spectrometer for the hot cells at JRC Karlsru...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/05/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/07/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
2. Tender specifications - Part 1
Administrative annex
Άνευ αντικειμένου
Λοιπά
30/05/2017
English (en)