Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Technology foresight follow-on.
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/10/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
17.ESI.OP.373 Draft FWC
Άνευ αντικειμένου
Σχέδιο σύμβασης
05/07/2017
English (en)