Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Study on measuring labour mobility and migration using big data.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Articles 106 and 107
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
11/07/2017
English (en)