Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Technical consultancy services for the retrofit of the Ispra site tri-generation...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/08/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Tender Specifications, Part 1a, declaration on honour
Άνευ αντικειμένου
Υπεύθυνη δήλωση
27/07/2017
English (en)