Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Maintenance services for hydraulic and related electrical installations.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/09/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/10/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
3.3 Allegato VI Regole relative all'accesso presenza personale esterno di Ispra
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
13/09/2017
italiano (it)