Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Collection of soil data in SOTER format from 14 Danube strategy countries, at sc...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/10/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/01/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Anex 1 Tender specifications_Part 2_Technical Annex
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
13/10/2017
English (en)