Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Open microbusiness models for innovation in European family-owned heritage house...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/01/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
3. Annex 1 Tenderer information.odt
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
29/11/2017
English (en)