Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Open microbusiness models for innovation in European family-owned heritage house...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/01/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
7. Annex 5 Draft direct service contract
Άνευ αντικειμένου
Σχέδιο σύμβασης
29/11/2017
English (en)