Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Technical e-learning services for ESMA
Αναθέτουσα αρχή:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/01/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
PROC-2017-10 - Tender Specifications
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
14/12/2017
English (en)