Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
IT Infrastructure services
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
2.1 Technical annex 1 list of software
Technical annex 1 list of software
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
20/12/2017
English (en)