Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Supply and maintenance of a high resolution multi-collector ICP-MS
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/04/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
3.Draft Contract for Supply and Maintenance.pdf
Άνευ αντικειμένου
Σχέδιο σύμβασης
26/02/2018
English (en)