Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Offsite document storage and ancillary services
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/04/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Technical specifications
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
14/03/2018
English (en)