Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Security Services for the Delegation of the European Union to Azerbaijan
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/08/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Draft contract
Άνευ αντικειμένου
Σχέδιο σύμβασης
27/03/2018
English (en)