Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Fostering collaboration through mapping, analysing and interlinking of European ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Age...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/04/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/06/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex 5-Letter of intent for subcontractor
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
25/04/2018
English (en)