Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Study on: Music Moves Europe - A European Music Export Strategy
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/05/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/06/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
EAC-13-2018 - Declaration on honour
Άνευ αντικειμένου
Υπεύθυνη δήλωση
07/05/2018
English (en)