Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Framework Contract for the provision of Annual Test and Evaluation Gap Analysis ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Tender Specifications
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
22/06/2018
English (en)