Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
IT Infrastructure services
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/07/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/08/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
7. Technical annex 2 - 9754
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
04/07/2018
English (en)