Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Access to an Industry and Services database
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Age...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/08/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex 1 - Draft service contract
Άνευ αντικειμένου
Σχέδιο σύμβασης
31/07/2018
English (en)