Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Framework contract for the provision of a study entitled "Cyber Defence Technolo...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/10/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Framework contract
Άνευ αντικειμένου
Σχέδιο σύμβασης
10/08/2018
English (en)