Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Les soumissionnaires doivent prêter attention à la publication, le 7/11/2018, d'un bordereau des prix corrigé. C'est ce bordereau de prix corrigé qui devra être utilisé lors de la soumission des offres.
Τίτλος:
Contrôles périodiques réglementaires sur base des autorisations d’exploitation e...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/10/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/12/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annexe 2 aux clauses techniques
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
01/10/2018
français (fr)