Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Transformation and Further Development of the Compendium of Botanicals
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/10/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/01/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Tender Specifications
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
15/10/2018
English (en)