Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Servicios de seguridad física y suministros
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Invitation to tender
Άνευ αντικειμένου
Πρόσκληση
21/11/2018
English (en)