Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Provision of Proofreading and Language Editing Services in Non-EU Languages
Αναθέτουσα αρχή:
European Asylum Support Office (EASO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/02/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
EASO/2018/687 - Case Studies
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
20/12/2018
English (en)