Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Multiple Service Framework Contract with reopening of competition for the provis...
Αναθέτουσα αρχή:
Structural Reform Support Service
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/02/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
ANNEX 6_FwC2_Technical_offer_template
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
21/12/2018
English (en)