Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Réaménagement de la salle des délibérés du bâtiment Annexe C de la Cour de justi...
Αναθέτουσα αρχή:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/02/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Invitation à soumissionner
Άνευ αντικειμένου
Πρόσκληση
21/12/2018
français (fr)