Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Provision of Proofreading and Language Editing Services in Non-EU Languages
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/02/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
EASO/2018/687 - Case Studies EDITABLE
EASO/2018/687 - Case Studies EDITABLE
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
18/01/2019
English (en)