Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Consultancy for services in the field of facility management
Αναθέτουσα αρχή:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/02/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/03/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex III - Cover letter
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
15/02/2019
English (en)