Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Property Advisory Services
Αναθέτουσα αρχή:
European Banking Authority (EBA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Tender Specifications
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
01/03/2019
English (en)