Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
FL/TM19-FR
Αναθέτουσα αρχή:
Translation Centre for the Bodies of the European Union (CDT)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Corrigendum to Tender Specifications
Άνευ αντικειμένου
Λοιπά
08/03/2019
English (en)